Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

O násZákladní informace

Provoz MŠ:
6:30 hod. - 16:30 hod.

Konzultační hodiny pro rodiče dětí: 

Každé ráno od 7:30 - 8:00 hod. 

           odpoledne od 15:30 - 16:00 hod.

Kontakty:

Adresa:
Opavská 170/24
Opava - Malé Hoštice
747 05

Email:
kupkova@skolamalehostice.cz

Telefon:
553 821 927
731 527 881

IČO: 70999368
IZO: 107628678
ČÚ: 181709659/0300
ID: w9wmf6f


Založení školy

Mateřská škola Malé Hoštice  je škola s dlouholetou tradicí. MŠ byla ve zdejší obci otevřena 1.září 1921 v budově obecní školy. Začátky byly všelijaké díky poválečným poměrům. Štědrou ochránkyní byla Matice Opavská, která měla také největší zásluhu na řízení této školy. Pokojná práce v MŠ byla přerušena neklidnými světovými událostmi. Po osvobození v roce 1945 se začala opravovat válkou zničená budova na Opavské ulici a 6.12.1947 byla v obci znovu otevřena mateřská škola. (výňatek z Kroniky MŠ)

Postupně se z jednotřídní mateřské školy stala škola dvoutřídní. Byla zrekonstruovaná tak, aby prostředí mateřské školy vyhovovalo a splňovalo kriteria estetická i hygienická.

Zřizovatelem mateřské školy je Magistrát města Opavy. Od 1.8.2004 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ v Malých Hošticích a vytvořila se tak jedna příspěvková organizace.

V současné době je naše mateřská škola školou dvoutřídní a zajišťuje pobyt pro 50 dětí. V 1.třídě MŠ jsou děti ve věku zpravidla od 2,5 do 4,5 let do celkového počtu 25. Ve 2.třídě MŠ jsou děti od 5 do 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky. Počet dětí na třídě je také 25. V mateřské škole pracují čtyři pedagogické pracovnice a dvě provozní pracovnice, částečný úvazek má také školník ze ZŠ.

Koncepce školy

MŠ nabízí:

 • zapojení do mezinárodního projektu EU Erasmus +
 • moderní výukové metody (při práci využíváme interaktivní tabule s aktivním zapojením dětí, individuálně také iPady s výukovými programy pro děti předškolního věku)
 • využívání metody NTC learning (podporováno Mensou ČR)
 • zařazování prvků a pomůcek Montessori do výuky 
 • rozvíjení matematické a předčtenářské gramotnosti dětí
 • individuální přístup (využití diagnostické pomůcky Klokanův kufr)
 • spolupráci s učitelkami ZŠ v oblasti grafomotoriky
 • projektové dny v MŠ (např. Halloween, Vánoce, Velikonoce...)
 • zpestření výuky (tematické vycházky, edukační programy pro děti v Opavě, kulturní akce, vystoupení dětí na veřejnosti v obci, účast ve VV soutěžích)
 • výuku angličtiny v odpoledních hodinách pro přihlášené děti
 • předplaveckou průpravu v krytém bazénu v Opavě
 • lyžařský kurz na Vaňkově kopci

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Jeho základem je osobnostně orientovaná prožitková předškolní výchova. Dětem je nabízena pestrá škála bohatých příležitostí, jejichž prostřednictvím se u dětí rozvíjejí specifické vlohy a talent. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace. Výchova a učení nespočívá v tom, že se dítě tvaruje do předem připraveného modulu, ale je jedinečnou a neopakovatelnou osobností, která má právo být sama sebou a jako taková je akceptována. MŠ vhodně doplňuje rodinnou výchovu.
Vzhledem k odborné metodické práci učitelek je možno rozvíjet dispozice a talent dětí nebo naopak, kde je potřeba kompenzovat u dětí vývojové opoždění.
Děti jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení, vhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami si rozvíjí paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazii, vůli. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a snadné zvládání psaní v ZŠ. Velkou pozornost věnujeme i pohybové výchově. V obou třídách děti denně cvičí, využíváme i cvičení s hudbou.

Základní podmínky této koncepce:

 • idylická pohoda
 • harmonické vztahy
 • útulné prostředí
 • radostná atmosféra

Obsah vzdělávání je uspořádán do jednotlivých témat vycházejících z ročních období: jaro, léto, podzim, zima. Každá třída má vypracovaný konkrétní Třídní vzdělávací program.

Naším cílem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Specifické cíle v oblasti prevence sociálně - patologických jevů:

 • hledat dohodu s kamarádem
 • podřídit se přání druhého, respektovat jeho názor
 • vyjadřovat samostatně myšlenky, pocity
 • vyjádřit srozumitelně žádost a přání
 • snažit se zhodnotit výsledky vlastního jednání
 • dodržovat základní návyky - pozdravit, poděkovat
 • rozvíjet pocit sounáležitosti ke svým blízkým
 • chovat se ohleduplně ke starým lidem
 • vytvářet životní postoje prospívající zdraví
 • uvědomovat si svá práva, přiznávat stejná práva druhým
 • smířit se s prohrou i neúspěchem, nepodvádět, podřídit se společným pravidlům hry
 • vést děti k vytváření dětských přátelství, vzájemně se vyslechnout

Specifické vzdělávací cíle v oblasti environmentálního vzdělávání:

 • posilovat lásku k živé i neživé přírodě
 • všímat si rozmanitosti okolního světa
 • rozvíjet pocit sounáležitosti k domovu
 • osvojovat si poznatky o přírodě a jejích proměnách
 • mít povědomí o recyklaci, možnosti využití recykl.materiálů
 • učit se chápat přirozený vývoj ve změnách počasí
 • objevovat rozmanitost světa přírody
 • mít povědomí o využití větru, deště, koloběhu vody v přírodě
 • mít povědomí o významu lidské činnposti ve prospěch životního prostředí

Výchova k dopravní kázni:

 • chodník není hřiště - bezpečná místa pro hru
 • zásada vidět a být viděn - používání dětských výstražných vest
 • seznámení se základními dopravními značkami
 • využití dopravního hřiště v obci
 • na bruslích a koloběžce - jak nepřijít k úrazu
 • cestování veřejnými hromadnými dopravními prostředky

 

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886