Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

Aktuality

Zápis do 1. třídy na naší škole - informace pro rodiče

 

Milí rodiče, zákonní zástupci,

 

elektronická registrace bude spuštěna již od 1. března do 5. dubna 2024, prostřednictvím které se registrujete k zápisu. Elektronickou registraci naleznete na tomto odkazu:

 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolamalehostice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40979

 

Před zápisem může Vaše dítko absolvovat Školičku, ve které se seznámí s paní učitelkou a s prostředím naší školy /viz. webové stránky školy/.

Těšíme se na Vás! :-)

 

ORGANIZACE ZÁPISU

 • k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 14:00 do 18:00 hodin,
 • předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,
 • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně,
 • zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut),
 • při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy,
 • motivační část zápisu vedou pedagogové 1. stupně.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Zákonný zástupce dítěte na místě podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a vyplní Zápisní list dítěte.
 • Obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží svůj průkaz totožnosti.
 • Předloží rodný list dítěte.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU:

 • Motivační část se nese hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

 

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce dítěte písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky, ke své písemné žádosti o odklad doložit:

 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.
 • Pokud doporučení ještě nemáte, podáte pouze Žádost o odklad a doporučující posouzení nám dodáte následně. V tomto případě Vás žádáme o objednání se k vyšetření na Pedagogicko-psychologické poradně.

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

 

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u ředitelky školy.
 • Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Opava-malé Hoštice a rozhoduje o něm KÚMSK.
 • Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

CO MUSÍ DÍTĚ K ZÁPISU UMĚT A ZVLÁDNOUT?

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte!

Proč?

 • vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá,
 • pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce)
 • pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený pedagogický sbor a školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit:-)

 

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI NÁS VYBRALI! CO VAŠIM DĚTEM NABÍDNEME?

 

 

 • klidné a rodinné prostředí, skvělý kolektiv vyučujících, příjemné klima,
 • nízký počet žáků ve třídě,
 • individuální přístup a péče o talentované žáky (využíváme metodu  NCT Learning, kroužek robotiky, účast na soutěžích),
 • moderní výukové metody (při výuce čtení uplatňujeme metodu SFUMATO, matematiku vyučujeme v 1. až 3. třídě metodou pana profesora Hejného, zařazujeme metodu CLIL do nejazykových předmětů, ve čtenářské gramotnosti využíváme RWCT a PIRLS),
 • podnětné a moderní zázemí (interaktivní tabule, iPady, počítače, Bee-Boty, roboty, venkovní učebnu,…), připravujeme virtuální učebnu a dílnu nápadů,
 • rozvíjení jazykové gramotnosti žáků výukou angličtiny od první třídy s využitím jazykové laboratoře ROBOTEL,
 • předmět speciálně pedagogické péče, nadstandartní péče o žáky se SVP (přednostně poruchy učení),
 • zpestření výuky školními akcemi (kulturní a sportovní akce, účast v soutěžích, olympiádách, vystoupení žáků na veřejnosti, na akcích obce apod.),
 • možnost smysluplného trávení volného času (zájmové kroužky - keramika, výtvarný, sportovní, deskové hry, robotika, angličtina, zdravověda, dopravní, florbal),
 • tematicky zaměřené dny pro žáky a projektové dny, výlety, ozdravný pobyt,
 • společné akce pro žáky i rodiče,
 • v ranních a odpoledních hodinách školní družinu,
 • kurzy plavání a lyžařského výcviku,
 • zapojení do projektů ESF, Silesia, IROP,
 • a mnoho dalších aktivit. J
 

 

 

Veškeré dění můžete sledovat na našem FB a webových stránkách školy: www.skolamalehostice.cz.

 
Poslední změna: 03.04.2024 - 09:35 Zpět

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886