Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

Projekty a granty

     

              

Název projektu:

FOLK HEROES  

Národní hrdinové 

Poskytovatel:

Projekt je realizován přes „Evropskou platformu pro školní vzdělávání“ a chráněné prostředí pro spolupráci škol „eTwinning,“ které existují díky finanční podpoře z evropskému programu Erasmus+ pro vzdělávání, mládež a sport.

Rok realizace:

 11/2023 – 5/2024

Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:
 • Cílem projektu je společná práce zúčastněných škol (Turecko, Rumunsko, Slovensko, Severní Makedonie, Itálie a Česká republika) na tématu hrdinství.
 • V úvodu projektu žáci zpracovávali představení své školy, města a země.
 • Následně přešli k definování toho, co je hrdinství a kde všude hrdinství můžeme v našem okolí najít.
 • Dále se žáci budou zabývat příklady hrdinů ve světovém měřítku.
 • Hledat společné rysy a morální vlastnosti hrdinů.
 • Srovnávat chování slavných historických hrdinů a hrdinů dnešní doby.
 • Výsledným produktem pak bude společná publikace popisující příběhy vybraných hrdinů z jednotlivých zapojených zemí.

 

Základním cílem projektů realizovaných přes platformu eTwinning je především rozvoj jazykových kompetencí zapojených žáků (angličtina), dále také seznámení se s kulturními odlišnostmi a jinými vzdělávacími postupy jiných zemí.

Platforma eTwinning nabízí možnost využívat virtuální mezinárodní učebnu s kontrolovaným přístupem (pouze schválení účastníci mohou do platformy a projektu vstoupit).

Funkčnost platformy eTwinning umožňuje mimo jiné sdílet fotky, videa, psát si vzkazy, on-line komunikovat, vytvářet a vyhodnocovat dotazníky, napojit se na velkou škálu on-line nástrojů, které se dnes při digitalizaci výuky běžně používají.

Výše dotace: projekt se realizuje bez finanční podpory

 

          

Název projektu: Moderní škola - Malé Hoštice
Poskytovatel: Operační program Jan Amos Komenský  - MŠMT
Rok realizace:

 1. 9. 2022 - 31. 8. 2024

Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Účelem dotace je:

 • personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání,
 • inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, 
 • spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
Výše dotace: 1 099 211 Kč

 

Název projektu:

Znamy się z natury

Známe se od přírody

Poskytovatel:

Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Silesia

Rok realizace: 1. 11. 2022 - 30. 4. 2023
Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Známe se od přírody - projekt, jehož cílem je udržet pouto mezi polskými a českými pedagogickými
pracovníky za společné účasti obou partnerů. Zaměstnanci budou společně trénovat a vytvářet
strategie, které pomohou dětem lépe porozumět světu a přizpůsobit se novým podmínkám -
příchodu ukrajinských uprchlíků. Společně budou realizovat inovativní setkání pro polské, české a
ukrajinské děti. Školáci dostanou příležitost zúčastnit se inovativních workshopů pro stimulaci smyslů
- smyslové výchovy.

Výše dotace: Jsme partnery projektu

 

Název projektu:

Cztery Pory Roku - RAZEM!

Čtyři Roční Období - SPOLU!

Poskytovatel:

Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia / Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Silesia

Rok realizace: 1. 3. 2022 - 28. 2. 2023
Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Čtyři roční období - SPOLU! je projekt, jehož cílem je udržovat vazby mezi polskými a českými
partnery za jejich společné účasti. Učitelé budou navzájem konzultovat a vytvářet obsah knih pro děti
v polštině a češtině. Společně budou realizovat inovativní projekt kombinující knihy s divadelní
formou. Svěřenci těchto institucí budou mít možnost zúčastnit se inovativních čtenářských setkání
vedených v obou jazycích současně.

 

Bližší informace naleznete na tomto odkazu:

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/p,156,cztery-pory-roku-razem 

 

Výše dotace: Jsme partnery projektu

 

Název programu: 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Poskytovatel: Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Rok realizace:

2020, 2022-2024, 2024/2025

Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava- Malé Hoštice
Cíl:

rok 2020

č.172 Vybavení škol digitálními technologiemi (distanční výuka - vybavení školy digitálními technologiemi)

 

rok 2022-2024

č. 173 Zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti)

č. 174 Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky)

                                  

Název programu: Doučování žáků škol
Poskytovatel: Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Rok realizace:

leden - srpen 2022 / září - prosinec 2022 / leden - srpen 2023

Místo realizace: ZŠ  Malé Hoštice
Cíl:

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během 

pandemie covid-19.

   

Název projektu:

Bajkowa współpraca - Czesi i Polacy zacieśniają więzi

Pohádková spolupráce - Češi a Poláci posilují vazby

Poskytovatel:

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia / Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia

Rok realizace: 1. 9. 2020 - 31. 10. 2021
Místo realizace: ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Pohádková spolupráce je projekt, jehož cílem je rozvoj vazby polských a českých partnerů se společnou účastí. Učitelé společně zažijí a získají nové znalosti a dovednosti - dosáhnou společně
stanovených cílů a směrů rozvoje, tak aby pozitivně ovlivnili předškolní děti. Účastníci projektu získají šanci účastnit se pedagogických inovací, seznámit se s terapeutickým vlivem pohádek a zúčastnit se integračního setkáni, posilujícího vazby mezi dětmi.

Projekt je realizován polským partnerem, který je jeho koordinátorem:

Przedszkole Nr 23 im. Stefana Vajdy w Raciborzu

Jde o sdílení a vzájemné předávání zkušeností mezi pedagogickými pracovníky v Polsku a u nás. Výsledkem projektu bude obohacení účastníků o nové přístupy a praktické postupy uplatňované při výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách.

Více informací najdete na následujících odkazech:

 

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/art,1200,bajkowej-wspolpracy-czas-start

 

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/art,1012,bajkowa-jaselka

 

https://p23raciborz.szkolnastrona.pl/p,125,bajkowa-wspolpraca-czesi-i-polacy-zaciesniaja-wiezi

Výše dotace: Jsme partnery projektu

 

Název projektu: Tvořivá škola - Malé Hoštice III.
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  - MŠMT
Rok realizace:

1. 12. 2020 - 31. 8. 2022

Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat - personální podpora, společné vzdělávání dětí s podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Výše dotace: 591 499 Kč

 


Název projektu:

Komunitně řešená zelená střecha

Poskytovatel:

Nadace Partnerství a společnost MOL

Rok realizace:  2/2021 - 11/2021
Místo realizace: ZŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Obsahem projektu je vybudování zelené střechy na nové venkovní učebně.

Hlavním cílem je vytvořit vzorovou zelenou střechu, která v obci zatím není. Výhodou střechy se zelení je jednak její schopnost absorbovat déšť či eliminovat dopad letních veder. Tato ale bude mít ještě jeden bonus navíc – bude sloužit především školním dětem k pozorování života v přírodním biotopu

Očekávané výsledky projektu:

Zelený biotop, který bude za pomoci dobrovolníků vznikat na střeše venkovní učebny tak bude mít hned několik funkcí – výše popsanou ekologickou funkci. Dále instruktážní – zájemci budou na vzdělávacím semináři seznámeni s principy a zásadami tvorby zelených střech. A v neposlední řadě funkci vzdělávací. Díky vybudovanému panoramatickému oknu nad střechou venkovní učebny vzniknou žákům ideální podmínky pro pozorování přirozených přírodních cyklů, které na zelené střeše budou probíhat..

Výše dotace: 99 512 Kč

Název projektu:

Erasmus + “L.I.F.E. – Love! Improve! Feel! Educate!” 

                    „Žít - Milovat! Zlepšovat! Cítit! Vzdělávat!“

Poskytovatel: financováno z prostředků Evropské unie
Rok realizace: 1. 9. 2020 - 1. 9. 2022
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Cílem projektu je podpora rozvoje emočních a sociálních kompetencí v oblasti  sebe-vědomí, porozumění a zvládání vlastních emoci. Rozvoj těchto kompetencí bude podporován zvýšenou empatií, uvědoměním si sociálních vazeb, rozvojem vlastních dovedností, podporou sociální inkluze a tolerance vůči ohroženým sociálním skupinám, které se nacházejí v každé partnerské zemi. Díky realizaci projektu a sdílení informací o partnerských zemích bude podpořeno aktivitní občanství a rozvinou se také kulturní a jazykové kompetence do projektu zapojených dětí. 

Během projektu se budou organizace zabývat emočním vzděláváním. Budou v této oblasti sdílet příklady dobré praxe a také vytvářet nové vzdělávací postupy. Emoční vzdělávání je oblastí, jehož důležitost pro vzdělávání i rozvoj osobnosti zdůrazňují ve svých materiálech i plány OECD zaměřené na Evropský vzdělávací systém. Během projektu bude mezi partnerskými organizacemi vytvořeno pozitivní, tvůrčí prostředí, zvýší se úroveň emoční "gramotnosti" všech, kteří se projektem budou zabývat.

Na projektu se spolupodílejí tyto školy:

 • Mateřská a základní škola Opava – Malé Hoštice(Česká republika)
 • Mateřská škola - Vrtec Galjevicea (Slovinsko) – koordinující organizace
 • Základní škola - FPEVB Escorial Vic (Španělsko)
 • Základní škola – Nuova Direzione Didattica Vasto (Itálie)
 • Slovinsko
 • Norsko
   
Výše dotace: 13 116 EUR

Název projektu:

Cześć! Ahoj! – Przedszkolaki sie poznaja bo granic nie znaja.

Cześć! Ahoj! – Předškoláci se seznamují, protože neznají hranice.
Poskytovatel:

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz

Mikroprojektów 2014-2020 v Euroregionie Silesia

Rok realizace: 1. 9. 2019 - 31. 11. 2021
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Hlavní cíl projektu Cześć! Ahoj! ? Předškoláci se seznamují protože hranice neznají je integrace
polských a českých učitelů a děti mateřských škol. Učitelé se dozví o specifikách práce stejné profesní
skupiny jiné země Evropské Unie, společně tráví čas, získají nové znalosti a dovednosti a dosahují
společných vzdělávacích cílů. Členy projektu mají příležitost porozumět tomu, co to je hranice, budou
se účastnit integračních setkání, které posílí vazby mezi předškoláky.

Výše dotace: Jsme partnery projektu

 


Název projektu:

Vytvoření a vybavení venkovní učebny pro rozvoj technicko-řemeslných a přírodovědných kompetencí žáků ZŠ Opava - Malé Hoštice

Poskytovatel:

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Projekt je financován z programu IROP, poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Rok realizace:  1/2020 - 8/2020
Místo realizace: ZŠ Opava-Malé Hoštice
Cíl:

Obsahem projektu je vybudování venkovní učebny a pořízení vybavení pro moderní formu výuky přírodovědných a technických předmětů. Venkovní učebna má sloužit polyfunkčně pro výuku přírodovědných předmětů a k provozování technicko-řemeslných dílniček za příznivého počasí. Za nepříznivého počasí budou přírodovědné předměty i technicko-řemeslné dílničky vyučovány ve vnitřních, bezbariérově dostupných učebnách ZŠ Opava - Malé Hoštice.

Hlavním cílem projektu je rozšíření zázemí pro odbornou výuku a zkvalitnění stávající výuky přírodovědných a technicko-řemeslných oborů.

Očekávané výsledky projektu:

 • Vybudování venkovní učebny včetně vnitřního vybavení;
 • Pořízení vybavení využívaného pro výuku přírodovědných a technicko-řemeslných předmětů zkvalitňující výuku těchto předmětů;
 • Zkvalitnění zázemí pro výuku v ZŠ umístěné v lokalitě, kde je silná tradice k uplatnění v přírodovědných, technických a řemeslných oborech;
 • Rozšíření nabídky mimoškolních zájmových aktivit pro žáky ZŠ Opava – Malé Hoštice v oblastech přírodovědných a technicko-řemeslných oborů;
 • Vytváření vztahu a podpora manuální zručnosti, následně rozvoj technicko-řemeslných kompetencí u žáků I. stupně od zahájení školní docházky;
 • Vytváření vztahu a rozvoj přírodovědných znalostí od zahájení školní docházky;
 • Možnost budoucího naplnění požadavků trhu práce v blízkém okolí, ve firmách na Opavsku i Ostravsku;
 • Zatraktivnění výuky v ZŠ Opava – Malé Hoštice vedoucí k většímu zapojení žáků i rodičů do mimoškolních zájmových aktivit;
 • Zkvalitnění zázemí pro výuku vedoucí k většímu zájmu o výuku ze strany učitelů i ze strany žáků.
Výše dotace: 1 350 000 Kč

Název projektu: Erasmus +  „Creative readers“ (Kreativní čtenáři)
Poskytovatel: financováno z prostředků Evropské unie
Rok realizace: 1. 10. 2019 - 1. 10. 2021
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je sdílení zkušeností zapojených pěti základních škol na téma podpoření vztahu žáků ke čtení. V rámci projektu se prohloubí spolupráce s knihovnami, práce žáků s interaktivními knihami, porozumění textu i vlastní literární tvorba.

Na projektu se spolupodílejí tyto školy:

 • Osnovna skola Josipa Kozarca  (Chorvatsko)
 • Mateřská a základní škola Opava – Malé Hoštice(Česká republika)
 • OOU Lazo Angelovski (Republika Severní Makedonie)
 • Saldus novada pasvaldibas Druvas vidusskola (Lotyšsko)
 • 4 DIMOTIKO PEFKON (Řecko)
   
Výše dotace: 20 915 EUR

Název projektu: Školní zahrada jako učebna pod širým nebem
Poskytovatel: financováno z prostředků MSK
Rok realizace: 1. 1. 2019 - 15. 12. 2019
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Cílem projektu je vytvoření přírodního prostoru v okolí školy, který bude využíván především pro výukové potřeby žáků, seznamujících se s různými ekosystémy, živočišnými a rostlinnými druhy a osvojujících si základy ekologického zemědělství.

Vybudováním miniarboreta, vyvýšených záhonů, broukoviště, prožitkového chodníčku, hmyzího domku,… vznikne nový prostor pro moderní formu výuky přírodovědných a pracovně-technických předmětů.

Tímto projektem chceme dát všem našim žákům možnost pohybovat se v přírodním prostředí, zdolávat různé překážky a tím rozvíjet své klíčové kompetence. Nenásilnou formou je tak seznamovat s různými elementy, které jsou součástí přírody /půda, písek, kameny, rostliny, živočichové/. Chceme, aby naše zahrada „žila.“

Výše dotace: 70 000,-Kč

Název projektu: Erasmus + „Fairy Tale Bridges“ (Pohádkové mosty přes Evropu) 
Poskytovatel: financováno z prostředků Evropské unie
Rok realizace: 1. 10. 2018 - 1. 10. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl:

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je sdílení zkušeností zapojených šesti mateřských a základních škol na téma jazykového vzdělávání a sociální inkluze. Výsledkem projektu bude obohacení účastníků o nové přístupy a praktické postupy uplatňované při výchově a vzdělávání dětí v mateřských a základních školách. Dále také hmatatelné výstupy projektu v podobě praktického manuálu pro ranou výuku jazyka anglického nebo kniha pohádek zaměřená na tradice zúčastněných zemí a příklady inkluze.

Na projektu se spolupodílejí tyto školy:

 • Mateřská škola - Vrtec Galjevicea (Slovinsko) – koordinující organizace
 • Mateřská škola – Vrtec Črnuče (Slovinsko)
 • Základní škola - FPEVB Escorial Vic (Španělsko)
 • Mateřská škola - Djecji vrtic Obzori (Chorvatsko)
 • Mateřská a základní škola Opava – Malé Hoštice(Česká republika)
 • Základní škola – Nuova Direzione Didattica Vasto (Itálie)
Výše dotace: 12 631 EUR

 
Název projektu:

Mléko do škol

součást tzv. " Školního projektu"

Poskytovatel: SZIF
Rok realizace: od září 2018
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

  

Název projektu: Tvořivá škola-Malé Hoštice II.
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony pro ZŠ a MŠ II.)
Rok realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl: Aktivity projektu podporují společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti. Vybaví pedagogy novými metodami práce pro společné vzdělávání.
Výše dotace: 1 099 199 Kč

 

Název projektu: Modernizace vybavení integrované učebny počítačů a cizích jazyků v ZŠ Malé Hoštice
Poskytovatel:

Integrovaný regionální operační program

3. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Základní školy

Rok realizace:  7/2018 - 9/2018
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Hlavním cílem projektu je modernizace vybavení vč. nábytku současné počítačové učebny ZŠ Malé Hoštice. Realizací projektu vznikne nová integrovaná učebna informačních technologií a cizích jazyků. Učebna bude vybavena moderními multimediálními technologiemi, čímž dojde k výraznému zkvalitnění výuky informačních technologií a cizích jazyků. V rámci projektu bude rovněž řešena bezbariérovost objektu.
Výše dotace: 4 235 218,20 Kč


Název projektu: Tvořivá škola-Malé Hoštice
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony pro ZŠ a MŠ I.)
Rok realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
Místo realizace: ZŠ a MŠ Malé Hoštice
Cíl: Aktivity projektu podporují společné vzdělávání dětí a žáků školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti. Vybaví pedagogy novými metodami práce pro společné vzdělávání.
Výše dotace: 682 308 Kč

 
Název projektu:

Ovoce a zelenina do škol

součást tzv. "Školního projektu"

Poskytovatel: SZIF
Rok realizace: od března 2010 - doposud
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Vytvoření stravovacích návyků ve výživě dětí, zlepšení zdravotního stavu mladé populace a boj proti dětské obezitě.

Název projektu: Celá škola čte
Poskytovatel: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva č. 56)
Rok realizace: 2015
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků, zlepšení jazykové úrovně pedagogů a vytvoření čtenářských dílen pro žáky.
Výše dotace: 240 550 Kč

Název projektu: Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce
Poskytovatel: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva č. 51)
Rok realizace: 23. 10. 2014 - 31. 7. 2015
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Zkvalitění výuky pomocí digitálních technologií.
Výše dotace: V tomto projektu jsme byli pouze partnerem.

Název projektu: Škola hrou
Poskytovatel: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám)
Rok realizace: 2011 - 2013
Místo realizace: ZŠ Malé Hoštice
Cíl: Podpora talentovaných žáků, ale i žáků s výukovými problémy, proškolení pedagogů k dané tématice, vytváření výukových listů, tzv. DUMY
Výše dotace: 643 303 Kč

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886