Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

O násZákladní informace

Kontakty:

Adresa:
Dvořákova 26/37
Opava - Malé Hoštice
747 05

Email:
reditel@skolamalehostice.cz

Telefon:
553 765 151
739 479 886

IČO: 70 999 368
RED IZO: 600143007  IZO: 102432163
ČÚ: 181709659/0300
ID: w9wmf6f


Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace je málotřídní škola s 1.-5. postupným ročníkem v pěti kmenových třídách. Od roku 2018 je také bezbariérová.

Součástí školy jsou dvě oddělení zájmového vzdělávání a výdejna stravy. Budova školy je postavena v klidné a tiché příměstské části, obklopena zelení. Areál školy doplňuje hřiště s asfaltovým povrchem, s běžeckou dráhou na 50 m, doskočištěm a minigolfem. K relaxaci dětí slouží zelená plocha se vzrostlými stromy, lavičkami a dalšími herními prvky. Hřiště je plně využíváno k aktivnímu odpočinku o přestávkách, v hodinách tělocviku, v tělovýchovných kroužcích a k odpolednímu pobytu dětí ve školní družině.

Chceme být…

 • školou rodinného typu, která se snaží o všestranný rozvoj dětí bez vyhraněné specializace,
 • školou, která umožňuje všem bez rozdílu přechod na jakoukoliv školu vybraného typu a zaměření,
 • školou s otevřenou atmosférou, pro všechny malé, větší i největší – pro všechny, kteří se chtějí učit spoluprací, jeden od druhého – pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v klidu a bezpečí rodinného prostředí.

Naše škola nabízí:

 • klidné a rodinné prostředí,
 • nízký počet žáků ve třídě,
 • individuální přístup,
 • moderní výukové metody (při výuce čtení uplatňujeme metodu SFUMATO, matematiku vyučujeme v 1. - 3. třídě metodou pana profesora HEJNÉHO, v nejazykových předmětech uplatňujeme metodu CLIL formou "CLILových spršek"),
 • podnětné a moderní zázemí (interaktivní tabule, iPady, počítače, jazykovou laboratoř ROBOTEL, 3D tiskárnu, Bee-Boty,...),
 • rozvíjení jazykové gramotnosti žáků výukou angličtiny od první třídy,
 • předmět speciálně pedagogické péče, doučování
 • školního a pedagogického asistenta,
 • zpestření výuky školními akcemi  (kulturní  a sportovní akce,  účast v soutěžích,  olympiádách, vystoupení žáků na veřejnosti,  na akcích obce apod.),
 • možnost smysluplného trávení volného času  (zájmové kroužky - keramika, výtvarný a rukodělný, sportovní, dramatický, kytara, deskové a logické hry, čtenářský klub,...),
 • tematicky zaměřené dny pro žáky (projekty, exkurze, výlety,...),
 • akce pro žáky i rodiče,
 • školní družinu v ranních i odpoledních hodinách,
 • zapojení do mezinárodních projektů ERASMUS +, do projektů financovaných EU,... (více najdete v sekci projekty a granty).

Vybavenost školy

Škola má světlé, čisté a estetické prostory, na jejím vzhledu se podílejí jak učitelé, tak i žáci svými výtvarnými pracemi.

Budova školy je dvoupatrová a nyní už i bezbáriérová. Naše budova zahrnuje tyto prostory:

 • 5 kmenových tříd odpovídajících velikostí počtu žáků, každá třída je vybavená audiotechnikou, interaktivní tabulí, kobercem a odpovídajícím nábytkem.
 • Pro zájmové vzdělávání jsou určené dvě samostatné třídy vybavené výškově odpovídajícím nábytkem, s koberci, televizí, spoustou her, hraček, stavebnic i knih.
 • Jedna z učeben ŠD je dostatečně velká a svým uspořádáním vhodná k pořádání akcí jako je zahájení školního roku, karnevalu, hudební soutěže, besídky, informační schůzky pro rodiče atp.
 • Druhá učebna ŠD je vybavená dvoudřezem s teplou vodou a grafickým lisem, v dopoledních hodinách ji využíváme pro výuku výtvarné výchovy.
 • Odborná integrovaná učebna pro výuku počítačů a cizích jazyků je vybavena 16 stolními PC, 16 iPady pro žáky, 6 iPady pro vyučující, interaktivní tabulí, multifunkční tiskárnou i 3D tiskárnou. Pro výuku cizích jazyků využíváme špičkovou jazykovou laboratoř ROBOTEL.
 • Venkovní učebna multifunkčně slouží pro výuku přírodovědných předmětů, výuku cizích jazyků a k provozování technicko-řemeslných dílniček.
 • Školní jídelna: v naší škole jídlo nevaříme, pouze vydáváme. Výdejna stravy je vybavená myčkou na nádobí, lednicí, ohřívačem jídel, mikrovlnkou a sporákem.
 • Šatny mají tradiční uspořádání dle tříd - průchodné šatny s věšáky a lavičkami.
 • Nechybí sborovna a ředitelna, tělocvična s vybavením a kabinetem, kabinety s pomůckami pro vyučování.
 • Žákovská knihovna je nyní aktuálně doplněná novými knihami a encyklopediemi, které jsme pořídili z projektu na podporu čtenářské gramotnosti.
 • Na každém poschodí má škola odpovídající hygienické zařízení jak pro žáky, tak zaměstnance školy. Sociální zařízení jsou vybavena teplou a studenou vodou, sušáky a papírovými ručníky.
 • Pro kroužek keramiky jsme využili prostory v suterénu školy, kde je samostatná keramická dílna, keramická pec.

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886