Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace

Naše škola nabízí

O násZákladní informace

Kontakty:

Adresa:
Dvořákova 26/37
Opava - Malé Hoštice
747 05

Email:
reditel@skolamalehostice.cz

Telefon:
553 765 151
739 479 886

IČO: 70 999 368
RED IZO: 600143007  IZO: 102432163
ČÚ:  181709659/0300
ID:    w9wmf6f


Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Opava –Malé Hoštice - příspěvková organizace je málotřídní škola s 1.-5. postupným ročníkem v pěti kmenových třídách. Od roku 2018 je také bezbariérová.

Součástí školy jsou dvě oddělení zájmového vzdělávání a výdejna stravy. Budova školy je postavena v klidné a tiché příměstské části, obklopena zelení. Areál školy doplňuje hřiště s asfaltovým povrchem, s běžeckou dráhou na 50 m, doskočištěm a minigolfem. K relaxaci dětí slouží zelená plocha se vzrostlými stromy, lavičkami a dalšími herními prvky. Hřiště je plně využíváno k aktivnímu odpočinku o přestávkách, v hodinách tělocviku, v tělovýchovných kroužcích a k odpolednímu pobytu dětí ve školní družině.

Jsme…

 • školou rodinného typu, která se snaží o všestranný rozvoj dětí bez vyhraněné specializace,
 • školou, která umožňuje všem bez rozdílu přechod na jakoukoliv školu vybraného typu a zaměření,
 • školou s otevřenou atmosférou, pro všechny malé, větší i největší – pro všechny, kteří se chtějí učit spoluprací, jeden od druhého – pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v klidu a bezpečí rodinného prostředí.

Naše škola nabízí:

 • klidné a rodinné prostředí,
 • nízký počet žáků ve třídě,
 • individuální přístup,
 • moderní výukové metody (při výuce čtení uplatňujeme metodu SFUMATO, matematiku vyučujeme v 1. - 3. třídě metodou pana profesora HEJNÉHO, v nejazykových předmětech uplatňujeme metodu CLIL formou "CLILových spršek"),
 • podnětné a moderní zázemí (IT tabule, iPady, jazykovou laboratoř ROBOTEL, 3D tiskárna, robotika a programování od 1. ročníku),
 • rozvíjení jazykové gramotnosti žáků výukou angličtiny od první třídy,
 • předmět speciálně pedagogické péče, doučování
 • školního a pedagogického asistenta,
 • úplné ŠPP (školní psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce),
 • zpestření výuky školními akcemi  (kulturní  a sportovní akce,  účast v soutěžích,  olympiádách, vystoupení žáků na veřejnosti,  na akcích obce apod.),
 • možnost smysluplného trávení volného času, velký výběr zájmových kroužků (aktualizuje se každý školní rok),
 • tematicky zaměřené dny pro žáky (projekty, exkurze, výlety,...),
 • akce pro žáky i rodiče,
 • školní družinu v ranních i odpoledních hodinách,
 • zapojení do mezinárodních projektů ERASMUS +, do projektů financovaných EU,... (více najdete v sekci projekty a granty).

Vybavenost školy

Škola má světlé, čisté a estetické prostory, na jejím vzhledu se podílejí jak učitelé, tak i žáci svými výtvarnými pracemi.

Budova školy je dvoupatrová a nyní již i bezbáriérová. Naše budova zahrnuje tyto prostory:

 • 5 kmenových tříd odpovídajících velikostí počtu žáků, každá třída je vybavená audiotechnikou, interaktivní tabulí, kobercem a odpovídajícím nábytkem. V posledních dvou letech dochází k modernizaci osvětlení a vybavení v jednotlivých třídách.
 • Pro zájmové vzdělávání jsou určené dvě samostatné třídy vybavené výškově odpovídajícím nábytkem, s koberci, televizí, spoustou her, hraček, stavebnic i knih.
 • Jedna z učeben ŠD je dostatečně velká a svým uspořádáním vhodná k pořádání akcí jako je zahájení školního roku, karnevalu, hudební soutěže, besídky, informační schůzky pro rodiče atp.
 • Druhá učebna ŠD je vybavena sedačkou a relaxačními vaky pro odpočinek starších žáků.
 • Odbornou integrovanou učebnu pro výuku počítačů a cizích jazyků máme vybavenou 16 stolními PC, 36 iPady pro žáky, 6 iPady pro vyučující, interaktivní tabulí, multifunkční tiskárnou i 3D tiskárnou. Pro výuku cizích jazyků využíváme špičkovou jazykovou laboratoř ROBOTEL.
 • Venkovní učebnu využívanou pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a dále slouží k rozvoji klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce.
 • Pro kroužek keramiky jsme využili prostory v suterénu školy, kde je samostatná keramická dílna, keramická pec.
 • Ze stávajícího skladu jsme vytvořili dílnu nápadů pro kreativní činnosti.
 • Školní jídelna k vydávání obědů, které dovážíme ze stravovacího zařízení /ul.   Šrámkova 4/. Výdejna stravy je vybavená myčkou na nádobí, lednicí, ohřívačem jídel, mikrovlnkou a sporákem. Rovněž je vybavena novým nábytkem.
 • Šatny mají tradiční uspořádání dle tříd – průchodné šatny s věšáky a lavičkami.
 • Nechybí sborovna a ředitelna, tělocvična s vybavením a kabinetem, kabinety s pomůckami pro vyučování.
 • Žákovská knihovna je doplněná novými knihami a encyklopediemi.
 • Na každém poschodí má škola odpovídající hygienické zařízení jak pro žáky, tak zaměstnance školy. Sociální zařízení jsou vybavena teplou a studenou vodou, sušáky a papírovými ručníky.
 • Škola rovněž disponuje WC pro invalidy, schodolezem a výtahem.

 

Naše škola splňuje požadavky moderní doby. V tomto duchu pokračujeme i ve vnitřních prostorách, o čemž se můžete přesvědčit ve virtuálním videu na webových stránkách naší školy www.skolamalehostice.cz. Přizpůsobili jsme se pokrokové době a naše školní příspěvky můžete také sledovat na youtube či facebooku ZŠ a MŠ Opava-Malé Hoštice. Veškeré aktuální zajímavosti ze školního prostředí najdete právě tam.

Škola Malé Hoštice se tak dostává do povědomí nejen u nás v okolí Opavska a Hlučínska, ale také v zahraničí, kde se můžeme náležitě pyšnit právě tím, jak jsme moderní…

 

Rychlý kontakt

Mgr. Marcela Rončková

Ředitelka školy

+420 739 479 886